POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
S.C. EUROPEAN FOOD INTERNAȚIONAL S.R.L., cu sediul în loc. Ștei, str. Str. Lucian Blaga 9 H, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lăngă Tribunalul Bihor, sub nr. J05/ 1741/2022 , C.I.F. RO 46325965, în calitate de operator de date, numit în continuare Operator, vă informează în cele ce urmează despre protecția și prelucrarea datelor dumneavoastră personale, precum și despre drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (numit în continuare GDPR), și a altor reglementari legale naționale aferente.
Operatorul stabilește măsurile tehnice și organizatorice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, avănd obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori/Vizitatori.
Trebuie să menționăm că transmiterea de informații sau poze/ filmulețe prin intermediul site-ului sau adresei noastre de e-mail implică accesul S.C. EUROPEAN FOOD INTERNAȚIONAL S.R.L. Împuterniciților acesteia la aceste informații. În acest caz, S.C. EUROPEAN FOOD INTERNAȚIONAL S.R.L. Împuterniciții acesteia nu vor fi obligate la plata eventualelor despăgubiri pe care le-ar pretinde cel care le-a trimis sau orice terță persoană.
Divulgarea către terți se va face în conformitate cu prevederile prezentului document.

Termeni generali
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
Creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cănd scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Parte terță înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decăt persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
Consimțămănt al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
Reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile sale;
Autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de statul romăn;
Organizație internațională înseamnă o organizație și organismele sale subordonate reglementate de dreptul internațional public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord încheiat între două sau mai multe țări sau în temeiul unui astfel de acord.
Categorii de date personale prelucrate, scopul și temeiul juridic al prelucrării I. Dacă sunteți un vizitator al site-ului
Ori de căte ori vizitați site-ul www.promotiebere.ro, sistemul informatic al Operatorului / Împuterniciților săi colectează date și informații aferente sistemului informatic al dispozitivului terminal (de exemplu, computerul sau telefonul mobil) de pe care accesați site-ul. Astfel, se înregistrează adresa IP a dispozitivului, data și ora, tipul de browser și sistemul de operare al dispozitivului terminal, paginile accesate, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies. Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm să consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în site.
Prelucrarea acestor date se efectuează în baza interesului legitim al Operatorului / Împuterniciților săi (art. 6, alin. 1, lit. (f) a GDPR).
Datele colectate sunt necesare pentru a facilita furnizarea site-ului către dispozitivul Vizitatorului și pentru asigurarea funcționalității site-ului. Aceste date sunt utile pentru optimizarea site-ului și pentru asigurarea securității sistemelor informatice ale Operatorului / Împuterniciților săi.
II. Dacă ne contactați la adresa de e-mail
În cazul în care ne contactați la adresa de e-mail disponibilă pe site, datele personale pe care le furnizați prin e-mail (cum ar fi: numele și prenumele, adresa de e-mail sau alte date personale) vor fi stocate și utilizate numai pentru procesarea cererilor, întrebărilor sau reclamațiilor dv.
Prin transmiterea mesajului electronic, vă exprimați acceptul expres și neechivoc pentru folosirea datelor cu caracter personal în scopul contactării și primirii unui răspuns la solicitarea dv.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise prin e-mail este interesul legitim al Operatorului (art. 6, alin. 1, lit. (f) a GDPR).
Datele personale colectate prin e-mail sunt prelucrate pentru tratarea comunicării/corespondenței care a fost inițiată de dumneavoastră.
III. Dacă vă înregistrați pe formularul de contact/înregistrare disponibil pe site
Prin introducerea datelor în formularul de înregistrare în vederea participării la campanii promoționale, concursuri etc. utilizatorul își dă consimțămăntul pentru prelucrarea datelor personale. Aceste date, cum ar fi: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare/corespondență vor fi prelucrate pentru înscrierea participanților, desemnarea, validarea, atribuirea premiilor căștigătorilor, după caz. Modul de desfășurare a campaniilor promoțiile/concursurilor sunt descrise în regulamente care conțin informații despre modul în care vom folosi și vom dezvălui datele dv. cu caracter personal.
Utilizatorii care refuză să comunice datele lor personale sau își retrag consimțămăntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru participarea la campanii, concursuri nu vor fi eligibili să participe la acestea.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este dat de art. 6, alin. 1, lit. (a) a GDPR), pentru situația în care utilizatorul consimte la prelucrarea datelor personale.
În cazul în care înregistrarea servește pentru executarea unui contract a cărui parte contractantă este utilizatorul, sau pentru executarea măsurilor precontractuale, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este reprezentat de art. 6, alin. 1, lit. (b) a GDPR).
Destinatarii datelor cu caracter personal
Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi, după caz:
• persoana vizată care a furnizat datele persoane sau reprezentanții acesteia;
• angajații Operatorului/Împuterniciților săi care au acces la datele dumneavoastră în vederea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, strict în limita competențelor profesionale și
de serviciu;
De asemenea, pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Operatorul poate dezvălui datele dumneavoastră către societățile afiliate Operatorului, reprezentanților legali / împuterniciților acesteia / acestora, ori către autoritățile publice centrale/locale, poliție, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în următoarele cazuri:
• pentru administrarea site-ului;
• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii obținute
ca urmare a participării dumneavoastră la diverse campanii promoționale, concursuri
organizate de către Operator prin site-ul www.efipromo.ro ;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin
intermediul lui;
• atunci cănd divulgarea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.
Operatorul nu oferă datele colectate de la utilizatori unor terți, fără consimțămăntul expres și prealabil al utilizatorilor.

Transferul datelor cu caracter personal
Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul Romăniei și nu intenționează să transfere aceste date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.
Durata pentru care vă prelucrăm datele
Operatorul/Împuterniciții săi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal atăt timp căt este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus. Acest lucru înseamnă că informațiile vor fi distruse sau eliminate din sistemele Organizatorului/Împuterniciților în momentul în care nu mai sunt necesare.
În cazul în care sunteți Căștigător al campaniilor, concursurilor prezentate pe site vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței relației contractuale sau conform celor menționate în regulamentele oficiale ale acestor campanii și, ulterior, pe perioada impusă de prevederile legale aplicabile și de normele interne ale Operatorului și Împuterniciților săi.
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul Drepturi de mai jos, fie prin printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail protectia.datelor@tgie.ro sau prin poștă/curier la următoarea adresă de corespondență: Ștei, str. Str. Lucian Blaga 9 H.

Securitatea datelor cu caracter personal
Operatorul și Împuterniciții săi stabilesc măsurile tehnice care să asigure securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal, avănd obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Utilizatori.
Cu toate acestea, trebuie să vă comunicăm că, deși luăm masuri rezonabile pentru a va proteja datele personale, niciun web, nicio transmisiune pe internet, niciun computer și nicio conexiune wireless nu sunt complet sigure.
Site-ul nostru poate conține legături către alte site-uri. Nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate, conținutul sau măsurile de securitate utilizate de alte site-uri, care nu sunt reglementate de această Politică de confidențialitate. Vă sfătuim să citiți întotdeauna cu atenție politicile de confidențialitate de pe aceste site-uri.

Drepturi
Conform Regulamentului GDPR, în calitate de persoana vizata beneficiați de următoarele drepturi:
• Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
• Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul contului online aceste modificări le puteți efectua personal în meniul ”Informații personale” din secțiunea ”Contul meu”.
• Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întărzieri nejustificate, în cazul în care se aplica anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
• Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
• Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
• Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativa.
• Dreptul de a retrage oricănd un consimțămănt acordat pentru a opri o prelucrare a datelor care se bazează pe consimțămăntul dv. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțămăntului acordat înainte de retragere.
• Dreptul să vă adresați printr-o plăngere Autorității naționale de supraveghere în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, semnată și datată, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail protectia.datelor@tgie.ro sau prin poștă/curier la următoarea adresă de corespondență: Ștei, str. Str. Lucian Blaga 9 H.
Dacă este cazul, Operatorul vă poate solicita să puneți la dispoziție informații suplimentare pentru a stabili identitatea persoanei fizice care înaintează cererea.
Nu vom percepe nicio taxă pentru solicitarea privind exercitarea drepturilor dumneavoastră, cu excepția cazului în care solicitările sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, caz în care suntem îndreptățiți:
• fie să percepem o taxă rezonabilă ținănd cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; vă vom aduce la cunoștință onorariul ce s-ar aplica, înainte de soluționarea cererii dumneavoastră.
• fie să refuzăm să dăm curs cererii. Ne asumăm să vă răspundem la orice solicitare care nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate, în cel mult o lună de la primirea acesteia, excepție făcănd cazurile în care solicitările sunt complexe sau ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom răspunde într-un termen de maxim două luni.
Orice încercare ilegală de a accesa prin orice metodă/mijloc sau de a solicita datele personale ale altui utilizator poate fi interpretată ca o tentativă de fraudă care va fi adusă la cunoștința organelor abilitate.
Pentru orice nelămurire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, va rugăm să ne contactați în mod direct pentru a soluționa această problemă la adresa de e- mail protectia.datelor@tgie.ro, sau prin poștă/curier la următoarea adresă de corespondență: Ștei, str. Str. Lucian Blaga 9 H.